Samospráva

Štátny fond rozvoja bývania

Informácie

Aktuálne informácie pre žiadateľov o podporu zo ŠFRB • Druhy a účely poskytovaných podpôr • Postupy pri podávaní žiadostí podľa účelov • Formy ručenia za úver • Postup pri poskytovaní štátnej podpory • Tlačivá a prílohy k žiadosti o úver • Zatepľovanie bytovej budovy

Získate na stránke ŠFRB

www.sfrb.sk/informacie/informacie

Na stránke ŠFRB sú všetky informácie, formuláre jednotlivých žiadostí a informácie k podmienkam poskytovania podpory v roku 2017:

-Postup pri poskytovaní štátnej podpory z prostriedkov ŠFRB

-Druhy a účely poskytovaných podpôr

-Obnova bytovej budovy

-Výstavba nájomného bytu

-Kúpa nájomného bytu

-Stavebná úprava nájomného bytu nadobudnutého prevodom majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR

-Stavebná úprava nájomného bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

-Výstavba zariadenia sociálnych služieb

-Obnova zariadenia sociálnych služieb

-Obstaranie bytu - žiadateľ FO

Nastavenia cookies