Samospráva

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)

Komisia prerokúva najmä :
 • kvalitu a rozsah údržby komunikácií v priebehu celého roka v spolupráci s ich správcami,
 • údržbu verejného priestranstva,
 • návrh, kvalitu a účelovosť dopravného značenia,
 • spoluprácu so správcami komunikácií pri riešení záchytných parkovísk,
 • riešenie uzavierok a obchádzok na MK,
 • projektovú dokumentáciu sídla z pohľadu dopravy (dopr.sieť, parkoviská ),
 • návrhy na zriadenie alebo zrušenie zastávok MHD a ich údržbu,
 • žiadosti o pridelenie vyhradených parkovísk,
 • sťažnosti obyvateľov v zverenej oblasti,
 • prehľad vydaných rozhodnutí na rozkopávkové práce,
 • plán zimnej údržby,
 • a dáva návrhy z dopravnej problematiky.
 Komisia kontroluje najmä :
 • so správcami komunikácií funkčnosť a činnosť dažďových vpustí,
 • údržbu a budovanie verejného osvetlenia,
 • spolu s MsP plnenie plánu zimnej údržby (odstránenie snehu z chodníkov a i.).
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Miroslav Ostrenka
Ing. Mário Vyzváry
Alena Rudyová
Ing. Jaroslav Madara
Ján Benčura
Ing. Katarína Chlebíková
Jozef Kolesár
Ing. Peter Brndiar
Štefan Hlinka
Bc. Rastislav Farkaš
Miloš Majerník
Peter Gálik
Termíny zasadnutí komisie
 
 •    11.2.2020
 •    14.4.2020
 •      9.6.2020
 • 13.10.2020
 • 10.11.2020
 • 10.12.2020


   
 

 

 

Dokumenty