Samospráva

Komisia dopravného rozvoja mesta (KDRM)

Komisia prerokúva najmä :
 • kvalitu a rozsah údržby komunikácií v priebehu celého roka v spolupráci s ich správcami,
 • údržbu verejného priestranstva,
 • návrh, kvalitu a účelovosť dopravného značenia,
 • spoluprácu so správcami komunikácií pri riešení záchytných parkovísk,
 • riešenie uzavierok a obchádzok na MK,
 • projektovú dokumentáciu sídla z pohľadu dopravy (dopr.sieť, parkoviská ),
 • návrhy na zriadenie alebo zrušenie zastávok MHD a ich údržbu,
 • žiadosti o pridelenie vyhradených parkovísk,
 • sťažnosti obyvateľov v zverenej oblasti,
 • prehľad vydaných rozhodnutí na rozkopávkové práce,
 • plán zimnej údržby,
 • a dáva návrhy z dopravnej problematiky.
 Komisia kontroluje najmä :
 • so správcami komunikácií funkčnosť a činnosť dažďových vpustí,
 • údržbu a budovanie verejného osvetlenia,
 • spolu s MsP plnenie plánu zimnej údržby (odstránenie snehu z chodníkov a i.).
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Miroslav Ostrenka
Ing. Mário Vyzváry
Alena Rudyová
Ing. Jaroslav Madara
Ján Benčura
Ing. Katarína Chlebíková
Jozef Kolesár
Ing. Peter Brndiar
Štefan Hlinka
Bc. Rastislav Farkaš
Miloš Majerník
Termíny zasadnutí komisie
 
 •  12.2.2019
 •  12.3.2019
 •  9.4.2019
 •  14.5.2019
 •  11.6.2019
 •  11.9.2019
 •  8.10.2019
 •  13.11.2019
 •  9.12.2019
 

 

 

Dokumenty