Samospráva

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)

Ako odborný poradný orgán MsZ Nové Mesto nad Váhom
 
1.      Prerokúva a vydáva vyjadrenia :
a)      v oblasti strategických zámerov rozvoja mesta, najmä:
 • k návrhom územných a hospodárskych zásad,
 • k návrhom územného plánu mesta,
 • k rozvojovým aktivitám na území mesta vo vzťahu k ÚPD VÚC TSK, ÚP mesta Nové Mesto nad Váhom, ÚP zóny a iných ÚP,  
 • k plneniu záväzných úloh, ktoré pre mesto vyplýva z okresného environmentálneho akčného programu, územného systému ekologickej stability, programu odpadového hospodárstva, a iných dokumentov v oblasti ekologickej politiky,
 • k investičným zámerom na území mesta z hľadiska vplyvov na ŽP v súlade s ÚP.
 
b)      v oblasti kontroly najmä :
 • k zaťaženiu jednotlivých zložiek životného prostredia v mestskej aglomerácii,
 • k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných právnych noriem v oblasti životného prostredia fyzickými a právnickými osobami,
 • k dodržiavaniu stanovených limitov znečisťujúcich látok v programoch odpadového hospodárstva producentov pôsobiacich na území mesta,
 • k dodržiavaniu podmienok pri leteckej aplikácii biocídov a likvidácie exkrementov živočíšneho pôvodu s ohľadom na dopady tejto činnosti na prírodu,
 
c)      v oblasti návrhov koncepcií najmä :
 • k nariadeniam mesta a ku konkrétnym opatreniam v oblasti životného prostredia,
 • k zabezpečeniu budovania a údržby mestskej zelene,
 • k riešeniu problematiky pestovania rastlín a chovu zvierat na území mesta,
 • k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,
 • ku spôsobom likvidácie epidémií, škodlivých zvierat a škodlivého hmyzu,
 • k navrhnutým opatreniam na zmiernenie negatívnych dopadov industriálnej bázy mesta na životné prostredie,
 • k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcich sa životného prostredia.
 
2.      Prijíma a rieši podnety fyzických a právnických osôb v oblasti životného prostredia v rozsahu kompetencií MsZ na území mesta.
 
3.      Je iniciatívnym a poradným orgánom v záležitostiach dotýkajúcich sa životného prostredia.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Daniel Kopunec
Miroslav Ostrenka
Ing. Zuzana Paučinová
Adrián Dedík
RNDr. Eva Gregušová
RNDr. Eva Jurčová
MBA Michal Leitner
Branislav Pepel
Ing. Martin Poriez
Ing. Barbora Redecká
Ing. Zuzana Kraváriková

Termíny zasadnutí komisie
 

26.1.2023

9.3.2023

6.4.2023

4.5.2023

1.6.2023

14.9.2023

5.10.2023

9.11.2023

7.12.2023

 

 

 

DokumentyKomisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 01. júna 2023 19.05.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 01.06.2023 - 142.51 kB
Zápisnica č.4-2023-KOŽP - 04.05.2023 18.05.2023 Zápisnica č.4-2023-KOŽP - 04.05.2023 - 133.76 kB
Zápisnica č.3-2023-KOŽP - 20.04.2023 09.05.2023 Zápisnica č.3-2023-KOŽP - 20.04.2023 - 186.46 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 4. mája 2023 28.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 04.05.2023 - 139.8 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 20. apríla 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 12.04.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 20.04.2023 - 143.83 kB
Zápisnica č.2-2023-KOŽP - 09.03.2023 03.04.2023 Zápisnica č.2-2023-KOŽP - 09.03.2023 - 172.96 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 09. marca 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 01.03.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 09.03.2023 - 142.61 kB
Zápisnica č.1-2023-KOŽP - 26.01.2023 01.03.2023 Zápisnica č.1-2023-KOŽP - 26.01.2023 - 170.59 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 26. januára 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 15.01.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 26.01.2023 - 176.95 kB
Zápisnica č.4-2022-KOŽP - 08.09.2022 09.09.2022 Zápisnica č.4-2022-KOŽP - 08.09.2022 - 186.09 kB
Nastavenia cookies