Samospráva

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)

Ako odborný poradný orgán MsZ Nové Mesto nad Váhom
 
1.      Prerokúva a vydáva vyjadrenia :
a)      v oblasti strategických zámerov rozvoja mesta, najmä:
 • k návrhom územných a hospodárskych zásad,
 • k návrhom územného plánu mesta,
 • k rozvojovým aktivitám na území mesta vo vzťahu k ÚPD VÚC TSK, ÚP mesta Nové Mesto nad Váhom, ÚP zóny a iných ÚP,  
 • k plneniu záväzných úloh, ktoré pre mesto vyplýva z okresného environmentálneho akčného programu, územného systému ekologickej stability, programu odpadového hospodárstva, a iných dokumentov v oblasti ekologickej politiky,
 • k investičným zámerom na území mesta z hľadiska vplyvov na ŽP v súlade s ÚP.
 
b)      v oblasti kontroly najmä :
 • k zaťaženiu jednotlivých zložiek životného prostredia v mestskej aglomerácii,
 • k dodržiavaniu VZN a všeobecne platných právnych noriem v oblasti životného prostredia fyzickými a právnickými osobami,
 • k dodržiavaniu stanovených limitov znečisťujúcich látok v programoch odpadového hospodárstva producentov pôsobiacich na území mesta,
 • k dodržiavaniu podmienok pri leteckej aplikácii biocídov a likvidácie exkrementov živočíšneho pôvodu s ohľadom na dopady tejto činnosti na prírodu,
 
c)      v oblasti návrhov koncepcií najmä :
 • k nariadeniam mesta a ku konkrétnym opatreniam v oblasti životného prostredia,
 • k zabezpečeniu budovania a údržby mestskej zelene,
 • k riešeniu problematiky pestovania rastlín a chovu zvierat na území mesta,
 • k nakladaniu s domovým a iným tuhým komunálnym odpadom,
 • ku spôsobom likvidácie epidémií, škodlivých zvierat a škodlivého hmyzu,
 • k navrhnutým opatreniam na zmiernenie negatívnych dopadov industriálnej bázy mesta na životné prostredie,
 • k dokumentáciám, programom a iným strategickým dokumentom dotýkajúcich sa životného prostredia.
 
2.      Prijíma a rieši podnety fyzických a právnických osôb v oblasti životného prostredia v rozsahu kompetencií MsZ na území mesta.
 
3.      Je iniciatívnym a poradným orgánom v záležitostiach dotýkajúcich sa životného prostredia.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
Ing. Daniel Kopunec
Helena Mináriková
Ing. Zuzana Paučinová
JUDr. Jozef  Šuchta
Mgr. Jaroslav Košťál
Adrián Dedík
Ing. Peter Nováčik
Ing. Martin Poriez
RNDr. Eva Gregušová
Mgr. Dana Jeřábková
Jaroslav Mrázik
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   3.2.2022
 •   3.3.2022
 •   7.4.2022
 •   5.5.2022
 •   2.6.2022
 •   8.9.2022
 • 6.10.2022
 •  
 

 

 

Dokumenty

Komisia pre ochranu životného prostredia (KOŽP)
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 08. septembra 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 02.09.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 8.9.2022 - 140.95 kB
Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 02.06.2022 Zápisnica č.3-2022-KOŽP - 05.05.2022 - 168.01 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 05. mája 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.04.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 5.5.2022 - 236.92 kB
Zápisnica č.2-2022-KOŽP - 07.04.2022 21.04.2022 Zápisnica č.2-2022-KOŽP - 07.04.2022 - 141.6 kB
Zápisnica č.1-2022-KOŽP - 03.03.2022 30.03.2022 Zápisnica č.1-2022-KOŽP - 03.03.2022 - 255.39 kB
Pozvánka na zasadnutie výjazdovej komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 07. apríla 2022 (štvrtok) o 14.00 hod v areáli Zberového dvora pre separovaný a biologický odpad, Banská 1, Nové Mesto 30.03.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 7.4.2022 - 140.02 kB
Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 3.3.2022 23.02.2022 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 3.3.2022 - 142.1 kB
Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 02.12.2021 Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 - 170.11 kB
Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 04.11.2021 Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 - 170.7 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 04. novembra 2021 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 27.10.2021 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 4.11.2021 - 146.84 kB
Nastavenia cookies