Samospráva

Projekty participatívneho komunitného rozpočtu

 29.5.2019

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

Poradie projektov participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2019 zostavené na základe výsledkov verejného hlasovania (6.5. – 20.5.2019)29.4.2019

Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2019

Na základe verejného posudzovania projektov dňa 24.4.2019 boli projekty participatívneho komunitného rozpočtu rozdelené podľa čl. 6 ods. 4 VZN č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 rozdelené nasledovne.


10.4.2019

Oznámenie termínu a miesta verejného posudzovania projektov predložených v roku 2019

Oznamujeme predkladateľom projektov PKR, že verejné posudzovanie predložených projektov podľa VZN mesta č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 sa uskutoční dňa 24.4.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 (prístavba MsÚ).


10.4.2019

Projekt č. 1/2019 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2019
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 27.9.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja


10.4.2019

Projekt č. 2/2019 - Vševedko poznáva - VYRADENÝ

P. č. projektu: 2/2019
Názov projektu: Vševedko poznáva
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vytváranie vzťahu detí k prírodnému prostrediu a jeho ochrane
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Dibrovova ul., VI.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 763,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie a osadenie náučných tabúľ na altánok na školskom dvore


10.4.2019

Projekt č. 3/2019 - Vševedkova záhradka - VYRADENÝ

P. č. projektu: 3/2019
Názov projektu: Vševedkova záhradka
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: formovať kladný vzťah detí k prírode, umožniť im v reálnom prostredí pozorovať a spoznávať rastliny a živočíchy a celoročný cyklus rastlín
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Dibrovova ul., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 899,50 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie materiálu na zhotovenie vyvýšeného záhona, kŕmidiel a búdok pre vtáky a „hotela“ pre hmyz


10.4.2019

Projekt č. 4/2019 - Tešíme sa do školy - VYRADENÝ

P. č. projektu: 4/2019
Názov projektu: Tešíme sa do školy
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Odborárska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: skvalitniť predprimárne vzdel. využitím moderných učebných pomôcok
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Odborárska ul., V.-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 2 112,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup interaktívnej tabule a projektora