Samospráva

Mestská rada 2014-2018

Termíny zasadnutia MsR v roku 2018

15.2. 5.4. 7.7.  30.8. 25.10.  

Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.
 
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia MsR

Vo volebnom období 2015 - 2018 zvolilo MsZ za členov MsR týchto poslancov:
  • Ing. Eva Ružičková
  • Mgr. Tatiana Skovajsová
  • PhDr. Patrícia Maráková
  • Ing. Viera Vienerová
  • Mgr. Anna Malovcová
  • MUDr. Marián Mora

Zástupcovia primátora sa automaticky stávajú členkami MsR:

  • PhDr. Kvetoslava Hejbalová
  • JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

 

Nastavenia cookies