Samospráva

Mestská rada

Termíny zasadnutia MsR v roku 2023

 9.2.2023 13.4.2023  8.6.2023 7.9.2023  23.11.2023

Mestskú radu zriaďuje Mestské zastupiteľstvo. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Počet členov rady schvaľuje MsZ a tvorí najviac tretinu počtu poslancov MsZ. Pri jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v mestskom zastupiteľstve. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok MsZ.
 
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
 
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor a v jeho neprítomnosti zástupca primátora. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia MsR

Vo volebnom období 2022 - 2026 zvolilo MsZ za členov MsR týchto poslancov:
  • Ing. Iveta Antalová
  • PhDr. Kvetoslava Hejbalová
  • Martin Kolesár
  • MUDr. Marián Mora
  • Mgr. Tatiana Skovajsová

Zástupca primátora sa automaticky stáva členom MsR:

  • Mgr. Andrej Neuschl
Nastavenia cookies