Samospráva

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

 
Komisia prerokúva hlavne :
 • preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
 • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
 • podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí    primátora v oblasti pôsobnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2018-2022

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
JUDr. Filip Vavrinčík
Helena Mináriková
Lívia  Zongorová
Ing. Juraj Srnec
Ing. Terézia Migašová
JUDr. Adriana Udvorková
Viera Nemšáková
PhDr. Patrícia Maráková
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Ján Mráz
Ing. Zlata Zmatková
Termíny zasadnutí komisie
 
 •   10.2.2022
 •   10.3.2022
 •     7.4.2022
 •     5.5.2022
 •     9.6.2022
 •     8.9.2022
 •   6.10.2022
 •  

 

 

 

 

 

Dokumenty

Nastavenia cookies