Samospráva

Komisia pre rozvoj bývania (KRB)

 
Komisia prerokúva hlavne :
  • preverovanie žiadostí zaradených do zoznamu uchádzačov o byt (skúma opodstatnenosť žiadosti – majetkové pomery, naliehavosť riešenia, dĺžku podania žiadosti, iné príčiny nutnosti riešenia – zdravotné, hygienické) a následné navrhovanie poradovníka na pridelenie bytov pre jednotlivé roky,
  • spolupracuje s bytovým referátom pri riešení aktuálnych bytových problémov, v rámci ktorých bytový referát informuje komisiu o realizácii navrhnutého poradovníka na prideľovanie bytov,
  • podáva návrhy a podnety pre prijímanie VZN mesta, uznesení orgánov mesta, rozhodnutí    primátora v oblasti pôsobnosti komisie.
 

Zloženie komisie pre volebné obdobie 2022-2026

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Členovia:
 
PhDr. Kvetoslava Hejbalová
JUDr. Filip Vavrinčík
Lívia  Zongorová
Mgr. Veronika Gombárska
Helena Mináriková
Ján Mráz
PhDr. Patrícia Maráková
Mgr. Radoslav Sedlák
JUDr. Adriana Udvorková
Ing. Zlatka Zmatková
Tibor Kubica

Termíny zasadnutí komisie
 

31.1.2023

2.3.2023

6.4.2023

4.5.2023

1.6.2023

21.9.2023 

12.10.2023

9.11.2023

7.12.2023

 

 

 

 

 

DokumentyNastavenia cookies