Samospráva

Prednosta MsÚ

prázdna fotka

Ing. František Sádecký

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika


(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 224)
Telefón: 032/ 7402 222
E-mail: prednosta@nove-mesto.sk

Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor mesta.
 
Prednosta MsÚ plní najmä tieto úlohy:
 • vedie a organizuje prácu MsÚ,
 • zabezpečuje hospodársky a správny chod MsÚ,
 • rozdeľuje doručenú korešpondenciu,
 • zostavuje návrh výdavkov na zabezpečenie samosprávy mesta a kontroluje ich účelné použitie,
 • zabezpečuje po odsúhlasení primátorom mesta materiálno - technické vybavenie MsÚ a iných pracovísk a stará sa o jeho údržbu,
 • zabezpečuje odborný rast pracovníkov MsÚ prostredníctvom odborných školení a seminárov,
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
 • je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívnoprávnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ nie sú týmto organizačným poriadkom zverené primátorovi mesta alebo iným pracovníkom mesta,
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom mesta základné práce v čase nebezpečenstva živelných pohrôm a havárií,
 • podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnicu so zasadnutí MsZ,
 • zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa poskytovania informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
 
Prednosta MsÚ plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ, primátor mesta a úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov.

 

Zdroj: Organizačný poriadok MsÚ
Nastavenia cookies