Samospráva

Civilná ochrana

OBSAH

Kontaktné a informačné miesta

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, referát obrany, bezpečnosti a ochrany  
Tel.: 032/7402412
E-mail: martin.sebek@nove-mesto.sk
Mestská polícia Nové Mesto nad Váhom 
Tel.: 159
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
Fax: 032/7402111
Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom
-         Sekretariát primátora:                             032/7402219
-         Sekretariát prednostu mestského úradu : 032/7402224
 
 

Nahlásenie škôd obyvateľov mesta Nové Mesto nad Váhom na nepoistenom majetku v prípade vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity

Meno a priezvisko:
 
Dátum narodenia:
 
Bydlisko:
 
Číslo telefónu, /mobil/:
 
Škoda nahlásená dňa:
 
Odhadovaná škoda v Sk:
 
Popis a rozpis škôd:
 
dom
 
byt
 
byt. zariadenia
 
chata
 
domáce zvieratá,
 
poľnohospodárska pôda,
 
plodiny,
 
pivnica,
 
strojné zariadenia
 
zaplavená studňa
 
záhrada a iné
 
V Novom Meste nad Váhom dňa:                                                                                      
 
 
                                                                           Podpis poškodeného:

 

Poznámka:
      Po nahlásení škôd, povodňová komisia menovaná primátorom mesta vykoná ich verifikáciu.
V prípade rozdelenia finančných prostriedkov je potrebné preukázať daňové doklady /bločky, faktúry/ z nákupov alebo  prevedených prác, prípadne fotodokumentáciu po vzniku mimoriadnej udalosti.
     Pri odovzdaní daňových dokladov, občan podpíše čestné prehlásenie, že uvedenú sumu si nenárokoval z poisťovní alebo iných humanitárnych a spoločenských organizácií.
    TOTO HLÁSENIE ZAŠLITE NAJNESKOR DO 7 DNÍ OD UKONČENIA III.STUPŇA ALEBO INEJ MU NA ADRESU: MESTSKÁ POVODŇOVÁ KOMISIA, MESTSKÝ ÚRAD V NOVOM MESTE NAD VÁHOM, ČSL. ARMÁDY č. 1   91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. 
 

 

Príručka pre obyvateľov - na stiahnutie

K stiahnutiu

Nastavenia cookies