Samospráva

školské kluby detí

Školské kluby detí pri základných školách

Súčasťou každej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je školský klub detí.

ŠKD je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie pre žiakov, ktoré zabezpečuje  pre žiakov školy výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania.

Kontakty:

ŠKD pri ZŠ, Tematínska ul. č. 2092/1: 032 7406 511 - 516, E-mail: zstematinska@ail.icss.sk

ŠKD pri ZŠ, Ul. kpt. Nálepku č. 12: 032 771 2336, E-mail: zsnalnmnv@gmail.com

ŠKD pri ZŠ, Odborárska ul. č. 10: 032 771 5417, E-mail: zsodborarska@stonline.sk