Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Prerušenie distribúcie elektriny 23.9.2020 Ulica Juraja Krena 17.09.2020
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 16.09.2020 Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 - 177.88 kB
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 22.9.2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 14.09.2020
2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020 10.09.2020 2. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 1.4 MB
Schválenie Dodatku č. 6 k VZN 8/2018 -o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 10.09.2020 Dodatok č. 6 k VZN 8-2018 - 166.12 kB
Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu – informovanie verejnosti 03.09.2020 zad12_SEA_inf.verej-3-9-2020 - 117.94 kB
Pozvánka na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. septembra 2020 31.08.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 10.9.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254 28.08.2020
Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 21.08.2020 Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 1.4 MB
RÚVZ - Verejná vyháška - vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - COVID 19 21.08.2020 RÚVZ - Verejná vyháška - vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - COVID 19 - 319.16 kB
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2020 21.08.2020 Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2020 - 3.31 MB
Návrh dodatku č.6 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 21.08.2020 Návrh dodatku č. 6 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - 247.59 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Property Real 20.08.2020 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Property Real - 8.9.2020.- MsZ10-2020 - 141.31 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Šorfová 20.08.2020 Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Šorfová - 8.9.2020 - MsZ10-2020 - 137.92 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Property Real 20.08.2020 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Property Real - 8.9.2020 - MsZ10-2020 - 138.17 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UNISTAR, UNIVERZÁL, Vizážistický salón Motýľ, Kaderníctvo,P&T Desing Agency,TUYEN LE ANH, Kucharovičová, Hotový 20.08.2020 Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - UNISTAR, UNIVERZÁL, Vizážistický salón Motýľ, Kaderníctvo,P&T Desing Agency,TUYEN LE ANH, Kucharovičová, Hotový - 8.9.2020 - MsZ10-2020 - 158.66 kB
Rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom- Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-SÚ Považany - po ukončení zisťovacieho konania 19.08.2020
Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou - Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom – didaktické pomôcky 18.08.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 19.08.2020 17.08.2020
Vybavenie Petície"Petíciou za plynulý prechod medzi Ulicami Bratisl., Svätopl. a Bajzova a za odstránenie dopravného značenia so zákazom vjazdu v oboch smeroch ..." 29.07.2020 Vybavenie peticie - 378.84 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 5.8.2020 Loka Zelená voda 29.07.2020
Zápisnica z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 24.07.2020
Posudzovanie vplyvov na ŽP - Bytový komplex NOVA – doplnok k zámeru 22.07.2020
Posudzovanie vplyvov na ŽP – Obytná zóna TRINITIS – zmeny a doplnky 22.07.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 21.,22.,23.7.2020 viacero ulíc 15.07.2020