Samospráva

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) na základe Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (ďalej len „VZN“).


Základnou podmienkou pre poskytovanie dotácií je skutočnosť, že mesto má vo svojom rozpočte na tento účel určené finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte.

O dotáciu môžu žiadať:

  • Právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je mesto,
  • Právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, resp. trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Žiadosť na rok 2023 podáva žiadateľ pre oblasť:

  • podpory prioritného športu, športu, telesnej kultúry a voľnočasových aktivít (šport) hlavne so zameraním na deti a mládež - do 31.10.2022
  • ostatné oblasti (kultúra, sociálna oblasť a ostatné odvetvia spoločenského života) – do 31.3.2023


Žiadosť o dotáciu podáva žiadateľ na formulári, ktorý tvorí prílohu VZN písomne na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom s doložením príslušných dokladov v zmysle VZN.

Žiadosti o poskytnutie dotácie podané v uvedených termínoch prerokúva Komisia na prerokovanie žiadostí a navrhovanie dotácií na schválenie, ktorej zloženie určuje VZN a je menovaná primátorom mesta.
 

Prehľad pridelených dotácií v roku 2022

K stiahnutiu

Prehľad pridelených dotácií v roku 2021

K stiahnutiu

Prehľad pridelených dotácií v roku 2020

K stiahnutiu

Prehľad pridelených dotácií v roku 2019

K stiahnutiu

Nastavenia cookies