Samospráva

Primátor mesta

Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

Ing. Jozef Trstenský

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 219)

Telefón: 032/ 7402 220
E-mail: primator@nove-mesto.sk

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu, 
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom , k právnickým i fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta, 
  • používa mestské insígnie. 

 

Zdroj: Štatút mesta

Ž I V O T O P I S

 

Narodený: - 22. 12. 1959 v Trenčíne
Bydlisko: -  Ul. Turecká , Nové Mesto nad Váhom
Rodinný stav : - ženatý
Manželka: - Ľubomíra Trstenská
Deti: - Timea Trstenská
     
Vzdelanie - ZŠ - Nové Mesto nad Váhom - r. 1975
   - SPŠ - Nové Mesto nad Váhom - r. 1979
   - VŠE - Bratislava - r. 1983
     
 Zamestnanie:  -  VZT a.s. Nové Mesto n/V - r. 1983
   -  Daňový úrad – Nové Mesto n/V - r. 1992
   -  MsÚ – Nové Mesto n/V - r. 1996
     
Jazyky: - Rusky – aktívne
   - Nemecky – pasívne
     
Záľuby:  - šport, kultúra
   - aktívne futbal od r.1970 - 1987
   - funkcionárska práca od r.1990 vo FO TJ POVAŽAN
   - rozhodcovská činnosť od r.1989 – 1998
  - funkcionárska činnosť v ObFZ Trenčín od r.1999

 

Členstvo v obchodných a neziskových organizáciách :
2002 – dodnes – člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska
2010 – dodnes – podpredseda predstavenstva spoločnosti TVK, a.s. Trenčín
2010 – dodnes – predseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia