Samospráva

Primátor mesta

202302060930130.maslonka-240x366

Ing. František Mašlonka

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 219)

Telefón: 032/ 7402 220
E-mail: primator@nove-mesto.sk

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

Primátor najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva mestskú správu, 
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom , k právnickým i fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu, 
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta, 
  • používa mestské insígnie. 

 

Zdroj: Štatút mesta

Nastavenia cookies