Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 02.02.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 2. 2.2018 - viacero ulíc 23.01.2018
Zápisnica z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.01.2018
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 12.12.2017 15.12.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3/2008 O určovaní názvov nových ulíc 15.12.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 15.12.2017
Schválenie 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2017 13.12.2017
Schválenie Programového rozpočtu mesta na rok 2018 13.12.2017
Schválenie VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 13.12.2017
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, 1. mája, Železničnej, Klčové, Hurbanovej v Novom Meste nad Váhom 13.12.2017
Pozvánka na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. decembra 2017 06.12.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 11.12.2017 SNP ulica 04.12.2017
Ďalšie osvetlené priechody 01.12.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 29.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Trnavská arcidiecézna charita v Trnave 27.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - RDA, s.r.o. 27.11.2017
Zverejnenie zámeru mesta - predĺžiť nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Leitner Slovensko s.r.o. 27.11.2017
Návrh VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.11.2017
Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 27.11.2017
Návrh VZN č. 10/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 27.11.2017
Návrh dodatku č.4 k VZN č. 3/2008 o určovaní názvov nových ulíc 27.11.2017
Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.11.2017
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2017 27.11.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie roka 2018 22.11.2017
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 31.10.2017 21.11.2017