Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Verejná vyhláška - Zlepšenie cyklistickej infrašruktúry v TSK, časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín 31.08.2017
Verejná vyhláška - Obytná zóna UNITAS v Novom Meste nad Váhom 31.08.2017
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 28.08.2017
Návrh Dodatku č.2 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 28.08.2017
Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 1/1998 - O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom 28.08.2017
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kucharovičová 28.08.2017
Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja 02.08.2017
Verejná vyhláška - Úprava priestoru križovatky II/504 - MK Dr. I. Markoviča NMNV 28.07.2017
Verejná vyhláška - Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové NMNV 28.07.2017
Zmeny a doplnky č.1-2017 ÚPN-O Bzince pod Javorinou – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 27.07.2017
Územný plán obce (ÚPN-O) Dolné Srnie – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu 27.07.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 12.07.2017
Zápisnica z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.6.2017 06.07.2017
Informácie pre voliča pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.07.2017
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.júna 2017 03.07.2017
Uznesenia z 15. zasadnutia MsZ konaného dňa 20.6.2017 29.06.2017
Výsledky priameho prenájmu časti pozemku parc. č. 2452-1 - 2x15m2 na Banskej ul. 29.06.2017
Program záchrany Jaskyne nad kameňolomom. 26.06.2017
Schválenie VZN č. 7/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/98 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 21.06.2017
Schválenie VZN č. 8/2017 - o zrušení EP MŠ a ZŠ Odborárska a o zriadení ZŠ s MŠ Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 21.06.2017
Oznam o zverejnení termínu verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 16.06.2017
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 8.6.2017 13.06.2017
Zoznam projektov - žiadostí o dotáciu v rámci participatívneho komunitného rozpočtu podľa VZN č. 4/2017 doručených v roku 2017 13.06.2017
Pozvánka na 15. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. júna 2017 13.06.2017
Zverejnenie zámeru mesta - predĺžiť nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - ASENA 05.06.2017