Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2016 - záverečný účet mesta 05.06.2017
Návrh VZN č. 8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ obe so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10 a o zriadení ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 05.06.2017
Návrh VZN č. 7/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1998 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 05.06.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 05.06.2017
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. júna 2017 02.06.2017
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 31.05.2017
Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.4.2017 23.05.2017
Priamy prenájom časti pozemku na Banskej ulici v Novom Meste nad Váhom 17.05.2017
Prerušenie distribúcie elektriny - 16. a 17.5.2017 - viacero ulíc 09.05.2017
Uznesenia zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.4.2017 03.05.2017
Schválenie dodatku č.2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 27.04.2017
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 2/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.04.2017
Schválenie dodatku č.1 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.04.2017
Schválenie VZN č. 6/2017 - ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podni 27.04.2017
Schválenie VZN č. 5/2017 - ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená 27.04.2017
Schválenie VZN č. 4/2017 - o participatívnom komunitnom rozpočte 27.04.2017
Schválenie VZN č. 3/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok 27.04.2017
Schválenie VZN č. 2/2017 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta 27.04.2017
Schválenie VZN č. 1/2017 - o užívaní verejných priestranstiev mesta 27.04.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 25.04.2017
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 25.04.2017
Pozvánka na 14. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. apríla 2017 19.04.2017
Návrh VZN č. 6/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie.. 10.04.2017
Návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 10.04.2017
Návrh VZN č. 4/2017 o participatívnom komunitnom rozpočte 10.04.2017