Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 15.06.2018 Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 o rozlohe 49,09 m2 v Novom Meste nad Váhom - 80.23 kB
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.11 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom 14.06.2018
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 11.06.2018 Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 8/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 21. MsZ 2018 - bod č.9 - 411.41 kB
Návrh VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 11.06.2018 Návrh VZN č. 7/2018 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J. Kollára č. 337/4 - 21. MsZ 2018 - bod č.8 - 202.12 kB
Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 11.06.2018 Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 21. MsZ 2018 - bod č.6 - 168.74 kB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017 - záverečný účet mesta 11.06.2018 Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017 - záverečný účet mesta - 21. MsZ 2018 - bod č.5 - 4.43 MB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 06.06.2018
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. - II. kolo 30.05.2018
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.mája 2018 28.05.2018
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie 16.05.2018
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 10.5.2018 15.05.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 24.5.2018 - viacero ulíc 15.05.2018
Zápisnica z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.4.2018 11.05.2018
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. 09.05.2018
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici M.R.Štefánika, Železničná, Klčové, Hurbanová, Poľná a Tehelná v Novom Meste nad Váhom 09.05.2018
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. mája 2018 07.05.2018
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - dolné vojenské sklady Železničná ulica 03.05.2018
Uznesenia z 20. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.4.2018 02.05.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - 10/17/18.5.2018 viacero ulíc 30.04.2018
Pozvánka na stretnutie občanov s poslancami výboru mestskej časti č. 2 - 3.5.2018 o 17:00 hod. 26.04.2018
Schválenie dodatku č.1 k VZN č.4/2011 - ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom 26.04.2018
Schválenie dodatku č.2 k VZN č.6/2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 26.04.2018
Schválenie VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 26.04.2018
Schválenie VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 26.04.2018
Schválenie VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 26.04.2018