Zverejňovanie

Návrh VZN

Názov Dátum
Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku 11.06.2018 Návrh VZN č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku - 21. MsZ 2018 - bod č.6 - 168.74 kB
Návrh VZN č. 5/2018 o zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom 09.04.2018
Návrh VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území 09.04.2018
Návrh VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 06.04.2018
Návrh VZN č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 05.04.2018
Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2011 - ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom 05.04.2018
Návrh VZN č.1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom - 19. MsZ 2018 15.02.2018
Návrh VZN č. 9/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.11.2017
Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 27.11.2017
Návrh VZN č. 10/2017 o miestnom poplatku za rozvoj 27.11.2017