Samospráva

Projekty participatívneho komunitného rozpočtu

 

10.4.2019

Projekt č. 15/2019 - PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ

P. č. projektu: 15/2019
Názov projektu: PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Dotvorenie a dovybavenie nahrávacieho štúdia ZUŠ
Miesto a termín realizácie projektu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom, IX.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 607,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 499,10 eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie počítačového vybavenia do nahrávacieho štúdia


16.5.2018

Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a výzva na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

Podľa čl. 6 ods. 6 a ods. 7 a čl. 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 oznamujeme výsledky verejného hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2018 a zoznam projektov, ktoré uspeli vo verejnom hlasovaní a bude im poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 4/2017


20.4.2018

Zverejnenie výsledkov verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu 2018

Dňa 16.4.2018 o 15.00 hod. sa v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 uskutočnilo verejné posudzovanie projektov participatívneho komunitného rozpočtu predložených v roku 2018 podľa čl. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 4/2017.


20.4.2018

Projekt č. 11/2018 - Malí bádatelia

P. č. projektu: 11/2018
Názov projektu: Malí bádatelia
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola, Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: rozvoj prírodovednej a technickej gramotnosti detí predškolského veku
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor MŠ Poľovnícka, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 680 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: nákup učebných pomôcok – experimentálnych sád


20.4.2018

Projekt č. 10/2018 - Rok v záhrade

P. č. projektu: 10/2018
Názov projektu: Rok v záhrade
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hurbanova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: hrou a zážitkovým učením viesť deti k spoznávaniu prírody
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hurbanova, IX.2018-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500 eur
Účel použitia dotácie: vybudovanie 3 vyvýšených záhonov – nákup materiálu, detského
náradia, sadeníc a stromčekov na výsadbu


20.4.2018

Projekt č. 9/2018 - Novostar IV

P. č. projektu: 9/2018
Názov projektu: NovoStar IV
Žiadateľ o dotáciu: Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: objavovanie a podpora mladých talentov formou speváckej súťaže pre
deti a mládež, obohatenie kultúrneho života v meste
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS
Celkové náklady na projekt v eur: 3 360,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre hosťa súťaže – známu osobnosť šoubiznisu, ceny pre súťažiacich


20.4.2018

Projekt č. 8/2018 - Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho zboru – 2. časť

P. č. projektu: 8/2018
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie detského a mládežníckeho speváckeho
zboru – 2. časť
Žiadateľ o dotáciu: Občianske združenie Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: obnova a doplnenie hodobnotechnického vybavenia speváckeho zboru
Miesto a termín realizácie projektu: r. k. kostol
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup techniky - snake box, kondenzátorový mikrofón, odposluchový reproduktor


20.4.2018

Projekt č. 7/2018 - Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ

P. č. projektu: 7/2018
Názov projektu: Verejný koncert a výstava pri príležitosti 70. výročia založenia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Verejné kultúrne podujatia pri príležitosti 70. výročia založenia školy
Miesto a termín realizácie projektu: MsKS 24.5.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 2 350,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcich a ozvučenie koncertu


20.4.2018

Projekt č. 6/2018 - Športujeme pre našu budúcnosť - vyradený

P. č. projektu: 6/2018
Názov projektu: Športujeme pre našu budúcnosť
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: zlepšenie podmienok na tréning mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 1.6.2018
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup tréningových pomôcok


20.4.2018

Projekt č. 5/2018 - Tancuj tancuj vykrúcaj

P. č. projektu: 5/2018
Názov projektu: Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Ul. J. Kollára č. 25, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: rozvíjať kultúrne dedičstvo, zvyky a tradície formou kultúrnych vystúpení, obohacovať kultúrny život v meste
Miesto a termín realizácie projektu: EP MŠ Ul. J. Kollára 25, september 2018-jún 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 750,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 450,- eur
Účel použitia dotácie: nákup ľudových krojov pre deti