Samospráva

Projekty participatívneho komunitného rozpočtu

 

10.4.2019

Projekt č. 6/2019 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 6/2019
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 23.-24.8.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 7 430,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu


10.4.2019

Projekt č. 7/2019 - Altánok pre všetkých

P. č. projektu: 7/2019
Názov projektu: Altánok pre všetkých
Žiadateľ o dotáciu: Základná škola, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vybudovaním multifunkčného altánku vytvoriť podmienky na výchovnovzdelávací proces a popoludňajšie aktivity žiakov v exteriéri, podporiť starostlivosť o životné prostredie
Miesto a termín realizácie projektu: ZŠ, Tematínska ul., IX.2019 – V.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 13 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie základovej dosky na osadenie altánku


10.4.2019

Projekt č. 8/2019 - Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta

P. č. projektu: 8/2019
Názov projektu: Rozvoj a podpora športových aktivít vo voľnom čase detí a mládeže mesta
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: Podpora talentovaných športovcov, rozvoj športových aktivít detí a mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: telocvičňa SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V., V.-XI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 551,37 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb


10.4.2019

Projekt č. 9/2019 - Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola

P. č. projektu: 9/2019
Názov projektu: Oprava hradieb rímskokatolíckeho kostola
Žiadateľ o dotáciu: Bc. Ján Kudlík
Oblasť podpory: kultúra, životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: opraviť a zabezpečiť hradby kostola
Miesto a termín realizácie projektu: rímskokatolícky kostol – hradby, IV.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie stavebného materiálu a náradia


10.4.2019

Projekt č. 10/2019 - Učíme sa vonku

P. č. projektu: 10/2019
Názov projektu: Učíme sa vonku
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hollého ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti, zhotoviť exteriérovú učebňu na školskom dvore
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hollého ul., V.-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 570,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 420,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie šesťhranného altánku


10.4.2019

Projekt č. 11/2019 - Beh na Bradlo

P. č. projektu: 11/2019
Názov projektu: Beh na Bradlo
Žiadateľ o dotáciu: Gymnázium M. R. Š. Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport
Zámer a cieľ projektu: Podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, prehlbovanie vedomostí o významnej osobnosti
Miesto a termín realizácie projektu: Gymnázium M.R.Š., mohyla na Bradle., 3.5.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 870,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 320,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie funkčných tričiek pre s potlačou


10.4.2019

Projekt č. 12/2019 - Pastoračný klub detí a mládeže

P. č. projektu: 12/2019
Názov projektu: Pastoračný klub detí a mládeže
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Zabezpečenie materiálového vybavenia pastoračného centra na aktivity detí a mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 2 100,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie skrine a spoločenských hier


10.4.2019

Projekt č. 13/2019 - Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít

P. č. projektu: 13/2019
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Obnova a doplnenie hudobnotechnického vybavenia spoločenstva Nové Mesto
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 703,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie elektroakustickej gitary, dataprojektora a dynamického nástrojového mikrofónu


10.4.2019

Projekt č. 14/2019 - Namaľuj si farebný svet

P. č. projektu: 14/2019
Názov projektu: Namaľuj si farebný svet
Žiadateľ o dotáciu: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálne služby
Zámer a cieľ projektu: Rozvíjať tvorivosť a výtvarný prejav detí s mentálnym postihom
Miesto a termín realizácie projektu: Spojená škola Nové Mesto nad Váhom, VI.2019-III.2020
Celkové náklady na projekt v eur: 1 594,02 eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie farieb a maliarskych potrieb


10.4.2019

Projekt č. 15/2019 - PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ

P. č. projektu: 15/2019
Názov projektu: PC zostava do nahrávacieho štúdia ZUŠ
Žiadateľ o dotáciu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: Dotvorenie a dovybavenie nahrávacieho štúdia ZUŠ
Miesto a termín realizácie projektu: Základná umelecká škola J. Kréna Nové Mesto nad Váhom, IX.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 607,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 499,10 eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie počítačového vybavenia do nahrávacieho štúdia