Samospráva

Termíny

Harmonogram procesov participatívneho komunitného rozpočtu na rok 2020

podľa VZN č. 5/2019

P.č.  Proces Zodpovedný Termín (T) poznámka
1. Verejné stretnutie rada PKR 28.1.2020 v klubovni MsKS na Hviezdoslavovej ulici č.4.
2. Predkladanie projektov na MsÚ predkladatelia 1.2.-31.3.2020

písomná forma poštou, alebo osobne v podateľni MsÚ + elektronicky :
rozhoduj@nove-mesto.sk

3. Zverejnenie zoznamu doručených projektov rada PKR do 15.4.2020 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk
4. Oznámenie termínu verejného zvažovania projektov rada PKR do 30.4.2020 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk, miesto zvažovania zas. MsÚ č. 254
5. Zverejnenie výsledkov zvažovania projektov rada PKR do 10.5.2020  úrad. tabuľa, www.nove-mesto.sk
6. Verejné hlasovanie o projektoch verejnosť do 20.5.2020 www.nove-mesto.sk
7. Zverejnenie výsledkov verejného hlasovania rada PKR do 15.6.2020 úradná tabuľa, www.nove-mesto.sk

 

O vyhlásení 2. kola sa rozhodne v závislosti od vyčerpania schváleného rozpočtu na projekty predložené a schválené v I. kole 2020.

 

Proces predkladania, schvaľovania, oblasti podpory, formy podpory a podmienky poskytovania, čerpania a vyúčtovania projektu vrátane požadovaných dokumentov upravuje VZN o participatívnom komunitnom rozpočte tu.

K stiahnutiu