Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - bytový dom súpis. č. 332, vchod č.18, byt č. 14 na Weisseho ul. - VIII. kolo

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

v zastúpení Ing. Jozef Trstenský,  primátor mesta

  v y h l a s u j e

 Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí   v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na výber súťažného návrhu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou na predaj bytu v bytovom dome súpis. č. 332, vchod č.18 na Weisseho ul. v Novom Meste nad Váhom postaveného na parcele registra C KN č. 4055/2 a spoluvlastnícky podiel na pozemku pod budovou parcela registra C KN č. 4055/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 441 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom, evidované Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrálnym odborom na LV 8521.

 

K stiahnutiu

Publikované: 18.6.2020 | Aktualizácia: 18.6.2020 | Zobrazené: 353