Zverejňovanie

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/ riaditeľky
Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom

Uchádzači musia spĺňať nasledovné predpoklady a požiadavky:

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
a) získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods. 1 vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c) zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009
d) ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009
e) znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
f) ovládanie práce s počítačom
g) absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009
h) osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
d) návrh koncepcie rozvoja materskej školy
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (nevyžaduje sa od uchádzačov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere s Materskou školou Nové Mesto nad Váhom)
g) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky uvedené pod písm. A a písm. B a) až d), budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.
Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky možno doručiť do 14.5.2010 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ MŠ“ na adresu:
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32.


Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta
 

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 20.4.2010 | Zobrazené: 294