Zverejňovanie

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci kina Považan

Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

vyhlasuje

výberové konanie na pracovnú pozíciu
vedúci kina Považan.

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 9. 9. 2019 o 9:00 h v riaditeľni MsKS.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, zaslať poštou na adresu MsKS, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo mailom na adresu: riaditelka@msks.sk.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 5. 9. 2019. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV),
 • motivačný životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie,
 • prax s podobnou pozíciou výhodou,
 • prehľad v oblasti filmovej tvorby,
 • komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť, ochota učiť sa a rozvíjať,
 • počítačové zručnosti – Excel, Word, Photoshop, Internet, Facebook,
 • anglický jazyk,
 • vodičský preukaz skupiny B

Popis práce:

 • zostavovanie dramaturgického plánu filmových predstavení na základe znalostí a sústavného sledovania filmovej produkcie,
 • zabezpečovanie administratívy súvisiacej s premietaním filmov,
 • technicko-organizačné zabezpečenie projekcií,
 • udržiavanie kontaktov s jednotlivými distribučnými spoločnosťami,
 • riadiaca a kontrolná činnosť pracovníkov kina,
 • zabezpečovanie propagácie filmových predstavení v médiách, na výlepových plochách a inými dostupnými prostriedkami,
 • spravovanie webstránky kina a MsKS a FB stránky kina,
 • práca aj vo večerných hodinách a cez víkendy.


Orientačná mesačná mzda od 750 Eur

Nástup: 1. 10. 2019

V Novom Meste nad Váhom 23. 8. 2019

Mgr. art. Mária Volárová
riaditeľka MsKS

Publikované: 23.8.2019 | Aktualizácia: 23.8.2019 | Zobrazené: 645