Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. januára 2019


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 8. januára 2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 11. januára 2019 (piatok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :     

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Zloženie sľubu poslancov MsZ
  4. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu 63 nájomných bytov v stavbe „Prestavba objektu súp. č. 6312 na bytový dom, Ul.J.Kréna“ na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby
    -   schválenie podmienok  k poskytnutiu podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a  k poskytnutiu dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby  SR  
  5. Schválenie uznesení, záver


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 4
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Tr,Hk,Ša,Bš,He
riad.mestských podnikov, MsP,SÚS,ZPS

 

 

 

Publikované: 8.1.2019 | Aktualizácia: 8.1.2019 | Zobrazené: 417