Zverejňovanie

Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 19.9.2023 o 14:00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 12. 9. 2023

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 5. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 19. septembra 2023 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, zapisovateľa, skrutátora, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Návrh dodatku č. 2 VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
 6. Návrh VZN č. 1/2023 o participatívnom komunitnom rozpočte
 7. Návrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
 8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2023 – 4. zmena
 9. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2023
 10. Zmena tajomníkov komisií
 11. Návrh zmeny štatútu mesačníka Novomestský spravodajca
 12. Zriadenie mládežníckeho parlamentu a jeho štatútu
 13. Správy o výsledkoch kontrol vykonané hlavným kontrolórom
 14. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023
 15. Odpovede na pripomienky poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver

   

 


Ing. František  M a š l o n k a

Publikované: 12.9.2023 | Zobrazené: 288
Nastavenia cookies