Zverejňovanie

Pozvánka na 5. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 9. apríla 2021

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 6. apríla 2021

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl. 4, bod 1, zvolávam 5. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 9. apríla 2021 (piatok) o 14.00 hod.
formou videokonferencie

 

Program:
 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Návrh na schválenie spolufinancovania mesta pre projekt s názvom „Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom“
  4. Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ
  5. Záver


Ing. Jozef  Trstenský

Publikované: 6.4.2021 | Aktualizácia: 7.4.2021 | Zobrazené: 138