Zverejňovanie

Pozvánka na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. júna 2019


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 11. júna 2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 18. júna 2019 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Program : 

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti MsR medzi 2. Z MsZ  a 3. Z MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta                                                                                                    
 6. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018
 7. Návrh  úpravy  Programového rozpočtu  mesta Nové  Mesto nad Váhom na rok 2019 – 2. zmena
 8. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2018 -VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 
 9. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10. Správy o výsledku následnej finančnej kontroly u povinných osôb
 11. Rozšírenie počtu členov Komisie dopravného rozvoja mesta
 12. Schválenie člena Komisie dopravného rozvoja mesta
 13. Rôzne      - informácia o výsledku výberového konania na miesta riaditeľov škôl
 14. Záver

  

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Pe,He,Tr,Ča
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS

 

Publikované: 11.6.2019 | Aktualizácia: 11.6.2019 | Zobrazené: 465