Zverejňovanie

Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 18. septembra 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 11. septembra 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 22. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 18. septembra 2018 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program : 

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 21. a 22.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2018
 7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok  2018 – 2.zmena
 8. Návrh Zmien a doplnkov č.11 ( ZaD č.11) ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom – vyhodnotenie stanovísk uplatnených pri prerokovaní návrhu, správa o prerokovaní ZaD č.11 ÚPN-SÚ Nové Mesto nad Váhom, návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/98-VZN – O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom
 9. Správy z následných finančných kontrol
 10. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánu školskej samosprávy
 11. Zmena Organizačnej štruktúry Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom
 12. Odpovede na pripomienky poslancov
 13. Rôzne, záver

  

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11

 

 

Publikované: 11.9.2018 | Aktualizácia: 11.9.2018 | Zobrazené: 643