Zverejňovanie

Pozvánka na 21. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 19. júna 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 21. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 26. júna 2018 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 20. a 21.  zasadnutím MsZ
 5. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017
 6. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2018, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/92 – Domový poriadok pre domy v správe mesta v znení jeho dodatku
 7. Súhlas mesta so zaradením cirkevnej materskej školy na území mesta Nové Mesto nad Váhom do siete škôl
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.7/2018 – O zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul.2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Ulica J.Kollára č.337/4
 9. Návrh Dodatku č.4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.8/2016 – O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nové Mesto nad Váhom pre roky 2018-2023
 11. Návrh rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nové Mesto nad Váhom na funkčné obdobie rokov 2019-2022 
 12. Zelená voda – súčasný stav rokovaní pri príprave výstavby aquaparku Bolt,s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
 13. Odpovede na pripomienky poslancov
 14. Rôzne, záverIng. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12

Publikované: 20.6.2018 | Aktualizácia: 20.6.2018 | Zobrazené: 729