Zverejňovanie

Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 30. apríla 2019


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 23. apríla 2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 30. apríla 2019 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie
 3. Sľub poslanca
 4. Kontrola uznesení  MsZ
 5. Správa o činnosti MsR medzi 1.Z MsZ  a 2. zasadnutím MsZ
 6. Nakladanie s majetkom mesta
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2019 – O ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 8. Menovanie riaditeľa MsKS
 9. Návrh Štatútu mesta Nové Mesto nad Váhom
 10. Návrh „Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom“
 11. Návrh etického kódexu volených predstaviteľov mesta Nové Mesto nad Váhom
 12. Návrh „Rokovacieho poriadku komisií MsZ“
 13. Návrh zmien v komisiách MsZ
 14. Návrh Redakčnej rady NMS
 15. Rôzne
 16. ZáverIng. Jozef  T r s t e n s k ý

 


Materiál k bodu : 6,7,8,9,10,11,12,13
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Hi,He,Tr,Ča
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS

Publikované: 24.4.2019 | Aktualizácia: 24.4.2019 | Zobrazené: 536