Zverejňovanie

Pozvánka na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. septembra 2020

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 31. augusta  2020

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 10. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 8. septembra 2020 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti MsR medzi 9. Z MsZ  a 10. Z MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Dodatku č. 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 7. Budovanie optickej siete mesta v súčinnosti so spoločnosťami Slovak Telekom a.s. a Orange Slovensko a.s. – návrh podmienok realizácie
 8. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2020
 9. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
 10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 2. zmena
 11. Správy z následných finančných kontrol
 12. Odpovede na pripomienky poslancov
 13. Rôzne
 14. ZáverIng. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Co: poslanci MsZ, P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Pe,He,Tr,Ča
riaditelia: MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS, MsKS

Publikované: 31.8.2020 | Aktualizácia: 31.8.2020 | Zobrazené: 479