Zverejňovanie

Pozvánka na 22. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2022 o 14:00 hod.

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 21. 6. 2022

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 22. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 28. júna 2022 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Nakladanie s majetkom mesta
 5. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a Záverečný účet k 31.12.2021
 6. Návrh 2. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2022
 7. Návrh na schválenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky formou blankozmenky pre projekt s názvom "Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v Novom Meste nad Váhom"
 8. Predloženie žiadosti  Mesta o zvýšenie štátnej podpory (úveru) z prostriedkov ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov v stavbe „Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“ podľa platnej Zmluvy o úvere číslo 300/257/2021 zo dňa 2.11.2021  o výšku 26 190,- eur
 9. Správa o kontrole čerpania dotácií
 10. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
 11. Návrh na menovanie na funkciu riaditeľa Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom
 12. Návrh na menovanie na funkciu veliteľa Mestskej polície mesta Nové Mesto nad Váhom
 13. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022-2026, určenie volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností a určenie počtu poslancov vykonávajúcich svoj mandát v jednotlivých volebných obvodoch
 14. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Nové Mesto nad Váhom na funkčné obdobie 2022 - 2026
 15. Odpovede na pripomienky poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver

 


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Pozvánka 22.MsZ 2022 - 103.36 kB
Publikované: 21.6.2022 | Zobrazené: 231
Nastavenia cookies