Zverejňovanie

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012

 

 MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

Nové Mesto nad Váhom 7.1.2011


OZNÁMENIE
o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012


Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012 sa uskutoční v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2010 – VZN vo všetkých školách jednotne v dňoch
1. – 3. februára 2011 v čase od 14.00 do 17.00 hod.
V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní aj riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy ana internetovej stránke školy a zriaďovateľ štátnych škôl na svojej internetovej stránke, v regionálnej televízii a v mestskom rozhlase.

Podmienky a forma zápisu :
1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2011 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2011 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.

Prijatie žiaka do základnej školy :
O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č. 596/ 2003 po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy (VZN č. 6/ 2010 na www.nove-mesto.sk).
V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 9 žiakov) sa v školskom roku 2011/ 2012 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.
 

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 11.1.2011 | Zobrazené: 386