Zverejňovanie

Oznam - štatistické zisťovanie (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2019 (EU SILC 2005 – 2019). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie.to umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2020 vybraných 377 miest a obcí, medzi nimi aj Nové Mesto nad Váhom. Do zisťovania je zaradených cca 6900 domácností.

Zisťovanie bude prebiehať od 3. februára do 17. júla 2020.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré občania v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie na www.statistics.sk

K stiahnutiu

Publikované: 13.2.2020 | Zobrazené: 57