Zverejňovanie

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - oznámenie o uložení zásielky od 20.08.2013 do 03.09.2013 - rozhodnutie za rok 2013

 

 

S použitím § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MESTO Nové Mesto nad Váhom vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou adresátom, ktorých pobyt mu nie je známy. (Doručovanou zásielkou je rozhodnutie, ktorým bol vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013.)
 

Všetky verejné vyhlášky sú umiestnené dolu v súbore k stiahnutiu. 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v dňoch:

 

Pondelok ---- 13.00 hod. - 15.30 hod.
Streda 8.30 hod. - 12.15 hod. 13.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok 7.30 hod. - 12.00 hod. ----

Miesto uloženia zásielky:

Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom,
Ul. čsl. armády 64/1 v Novom Meste nad Váhom,
Referát miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO,
Číslo dverí 120.

Ak si adresát uloženú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 20.8.2013 | Zobrazené: 602
Nastavenia cookies