Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018/2019

OZNÁMENIE
o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019

 
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční
podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 – VZN v platnom znení
vo všetkých školách zriadených mestom jednotne
v dňoch 4. až 6. apríla 2018 v čase od 14.00 do 17.00 hod.
 

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní riaditeľ príslušnej školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy a zriaďovateľ verejných škôl na svojej internetovej stránke a v regionálnej televízii Pohoda.

Podmienky a forma zápisu :

 1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
 2. Na zapis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2018 dovŕšia vek 6 rokov.
 3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
 4. Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2018 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
 6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
  a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  b)    meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
 7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 8. Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.


Prijatie žiaka do základnej školy :
O prijatí žiaka do školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna podľa výsledku zápisu a po schválení počtu prijímaných žiakov zriaďovateľom školy. Prednosť majú žiaci zo školského obvodu školy.
V prípade dostatočného záujmu rodičov detí (minimálne 10 žiakov), ktoré splnia zákonom stanovené podmienky, sa v školskom roku 2018/ 2019 otvorí trieda nultého ročníka v základnej škole na Odborárskej ulici.

 

K stiahnutiu

Publikované: 15.2.2018 | Zobrazené: 459