Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

 

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje mesto Nové Mesto nad Váhom

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy, Tematínska ul. č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

 

A. Požadované predpoklady na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca:

a)    kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii podľa § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019) a príslušných ustanovení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov

b)   splnenie podmienok na zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

c)    bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019

d)   zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019

e)    ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019

f)    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie

b)   absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 47 a § 89 zákona č. 138/2019

c)    osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť

d)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

C. Požadované doklady uchádzačov:

a)    písomná prihláška do výberového konania

b)   štruktúrovaný životopis

c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o získaní 1. atestácie

d)   návrh koncepcie rozvoja školy

e)    čestné prehlásenie o bezúhonnosti

f)    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

C. Termín nástupu do funkcie: najneskôr 1.10.2020

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 31.7.2020 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ V. ZŠ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

 

 

                                                                                                                      Ing. Jozef Trstenský

                                                                                                                            primátor mesta

K stiahnutiu

Publikované: 13.7.2020 | Aktualizácia: 13.7.2020 | Zobrazené: 861