Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky ZŠ pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ od 22.6.2020

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad


 

Č. 24762/2020-1
17.6.2020

 

Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 zo dňa 9.6.2020 a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16.6.2020 sa rozhodnutie mesta Nové Mesto nad Váhom o zmenách v prevádzke škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vydané dňa 10.6.2020 pod č. 24762/2020 dopĺňa nasledovne:

Bod 1 Prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk v školskom roku 2019/2020 sa dopĺňa písmenom j) v nasledovnom znení:

j) Materská škola predloží zriaďovateľovi školy v elektronickej podobe na účely poskytovania

   ošetrovného údaje podľa prílohy rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12836:1-A2110:

1.    v termíne do 2.7.2020 údaje o deťoch umiestnených v materskej škole v mesiaci jún

2.    v termíne do 3.8.2020 údaje o deťoch umiestnených v materskej škole v mesiaci júl

3.    v termíne do 2.9.2020 údaje o deťoch umiestnených v materskej škole v mesiaci august

 

Bod 2 Prevádzka základných škôl v školskom roku 2019/2020 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Za prvú vetu v písmene b) sa vkladá veta:

Od 22.6.2020 môžu nastúpiť do základnej školy na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov žiaci všetkých ročníkov

Text v písmene i) znie:

i) Základná škola predloží zriaďovateľovi školy v elektronickej podobe na účely poskytovania

   ošetrovného údaje o žiakoch podľa stavu k 30.6.2020 podľa prílohy rozhodnutia ministra

   školstva č. 2020/12836:1- A2110 v termíne do 2.7.2020.

 

Bod 5 Spoločné a osobitné podmienky prevádzky škôl a školských zariadení sa mení a dopĺňa nasledovne: 

V písmene e) sa na koniec vkladá veta:

Ak zamestnanec školy z opodstatnených obáv o svoje zdravie od 22.6.2020 nechce nastúpiť do školy na riadny výkon práce podľa pracovnej zmluvy, môže požiadať zamestnávateľa:

-  o čerpanie dovolenky

-  o vykonávanie práce z domácnosti (home office), ak jeho prácu možno vykonávať aj mimo pracoviska

-  o pracovné voľno z dôvodu osobnej prekážky v práci podľa § 141 Zákonníka práce bez náhrady mzdy alebo s náhradou mzdy

 

Za písmeno f) sa vkladá písmeno g):

g) Do konca školského roka 2019/2020 sa nepovoľuje školám a školským zariadeniam

    organizovať školu v prírode ani žiadne viacdňové pobytové podujatie.

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 22.6.2020.

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.6.2020 | Aktualizácia: 17.6.2020 | Zobrazené: 610