Mestská polícia - Objektívna zodpovednosť a pokuty za zákaz státia a zastavenia

Vážený držiteľ/vodič motorového vozidla.

Považujeme za vhodné a potrebné Vás aj touto cestou upozorniť na výraznú zmenu pri riešení dopravných priestupkov na úseku statickej dopravy na území nášho mesta.
Dňa 1. 5. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa výrazne rozšírili kompetencie Mestskej polície pri riešení dopravných priestupkov v statickej doprave. V prípade, že sa ako vodič motorového vozidla dopustíte dopravného priestupku a nebudete prítomný pri vozidle, je možné, že na svojom vozidle už nenájdete založenú obvyklú „papuču“. Útvar MsP Nové Mesto nad Váhom môže tieto priestupky riešiť aj formou objektívnej zodpovednosti vydaním tzv. rozkazu o uložení pokuty za správny delikt. V praxi to znamená, že Váš priestupok bude zadokumentovaný bez Vašej prítomnosti a Mestskej polícii nevyplýva žiadna povinnosť Vás upovedomiť o vykonaní týchto úkonov napr. oznamom za stierač. Vy môžete so svojim vozidlom z miesta spáchania priestupku bez akéhokoľvek zdržania odísť. Pokuta za tento delikt bude ale doručená poštou, avšak nie vodičovi vozidla, ktorý sa priestupku dopustil, ale držiteľovi vozidla uvedenému v centrálnej evidencie vozidiel SR (môže sa jedna o fyzickú, ale aj právnickú osobu). Najčastejšie je držiteľ zhodný s vodičom vozidla. Výška pokuty sa ukladá nasledovne:

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (v našom meste sa jedná o zastavenie a státie v podjazde), alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím. Uvedené konania sú priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa §22 odst. 1 písm. l) zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch spáchaným závažným spôsobom.

b) 78 eur v prípade spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky menej závažným spôsobom podľa §22 odst. 1 písm. m) zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch. Najčastejšie sa jedná napr. o porušenie zákazu zastavenia a státia na platenom parkovisku bez zaplatenia poplatku za parkovanie, zákazu zastavenia a státia vyplývajúceho z dopravnej značky, zastavenie a státie na chodníku, prechode pre chodcov, v križovatke, na cestnej zeleni, v odbočovacom, alebo pripájacom pruhu, v obytnej a pešej zóne atď. Všetky zákazy nájdete v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

V prípade, že do 15 dní od právoplatnosti rozkazu je pokuta uhradená/pripísaná na účet mesta, držiteľovi vozidla sa znižuje o 1/3 t. j. uhrádza ju vo výške 132 eur alebo 52 eur.

Mestská polícia nebude pri riešení dopravných priestupkov využívať len riešenie prostredníctvom objektívnej zodpovednosti, ale aj riešenie formou subjektívnej zodpovednosti tak, ako tomu bolo doteraz. Z tohto dôvodu Vás žiadame o zvýšenú mieru zodpovednosti pri vedení vozidla, s ktorým zastavíte alebo budete stáť na území nášho mesta.

Publikované: 8.11.2021 | Zobrazené: 1334
Nastavenia cookies