Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Nové Mesto nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Nové Mesto nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Nové Mesto nad Váhom  si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Zoznam otázok

Otázka od: Alex - 11. jún 2019
Dobrý deň, kde je prosím zverejnená a koho a čoho sa týka zmluva, ktorej dodatok je zverejnený v zmluvách. Zmluva č 2/2009 - Dodatok č.2 k NZ 2/2009

Odpoveď: Dobrý deň,
obrátili ste sa na nás s otázkou kde je zverejnená Nájomná zmluva č. 2/2009- Dodatok č. 2 k NZ 2/2009 a koho a čoho sa týka.
Nájomná zmluva č. 2/2009 bola uzatvorená dňa 1.1.2009 s Volejbalovým klubom Nové Mesto nad Váhom,
Pôvodne sa týkala prenájmu pozemku, Športovej haly, antukového ihriska a plážového (pieskového) ihriska.
Dodatkami sa upravoval predmet nájmu len na prenájom pozemku a Športovej haly.
Povinnosť zverejňovať zmluvy platí od 1.1.2011.

Oddelenie právne a správy majetku

Otázka od: Juraj Veselý - 30. máj 2019
Chcem sa spýtať kompetentnej osoby ktorá navrhla nové osvetlenie na sídlisku Rajková, či si overili dostačujúcu svietivost nových lámp. Nakoľko novo namontované lampy osvetľujú len malý priestor pod sebou. Lampy sú ďaleko od seba a preto je teraz na sídlisku Rajková tma. Parkoviská sú väčšinou neosvetlené a chodníky len čiastočne. Tma otvára priestor pre zlodejov aut a vandalov. Bude mesto riešiť problém s osvetlením na sídlisku Rajková? Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň p. Veselý,
TSM si dali v roku 2018 vypracovať českej firme ECOSVETLO s.r.o. pasportizáciu verejného osvetlenia v Novom Meste nad Váhom.
V rámci pasportizácie bol spracovaný aj návrh na výmenu klasických sodíkových svietidiel za úsporné LED svietidlá pre jednotlivé ulice mesta.
Podľa tejto pasportizácie TSM začali realizovať výmenu svietidiel presne podľa výpočtu firmy ECOSVETLO. Výmenu sme začali realizovať na uliciach DR. Markoviča , ul. Sládkovičova, ul. Klčové ( sídlisko Rajková).
Na základe Vášho podnetu TSM oslovili spracovateľa pasportizácie a zároveň dodávateľa svietidiel o zmeranie osvetlenia na týchto uliciach ,či spĺňajú požadované predpisy svietivosti.

Vladimír Chovanec
Vedúci údržby a VO TSM NMnV

Otázka od: PhDr.Viera Péterová - 22. máj 2019
Dobrý deň, chcela by som požiadať kompetentných v mene svojom i ostatných chodcov a cyklistov o obnovenie značenia v podchode smerom na Piešťanskú ulicu. Značenie je už nevýrazné. Chodci chodia po časti určenej pre cyklistov a cyklisti zasa opačne. Dňa 15.05. 2019 som mala úraz , keď sme sa zrazili s oproti idúcim cyklistom, ktorý nešiel vo svojom pruhu a tiež jazdil neprimerane rýchlo.Podchod je aj cez deň tmavý a v časti, kde je neprehľadná zákruta by bolo vhodné výraznejšie značenie, napr. reflexné. Ďakujem.

Odpoveď: Dobrý deň pani Péterová,
obnova dopravného značenia v podchode na ul. Piešťanská v Novom Meste nad Váhom bola uskutočnená dňa 21.5.2019. Prácu vykonali pracovníci Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom.

Alena Rudyová
Referát dopravy a miestnych komunikácií

Otázka od: Mariana Kováčiková - 28. marec 2019
Dobrý deň, dňa 4.1.2019 som menila trvalý pobyt, t.j. už nemám trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom. V Novom Meste nad Váhom som mala oficiálne evidovaného psa, za ktorého som pravidelne platila daň, resp. poplatok. Je potrebné požiadať o zrušenie evidencie psa na mestskom úrade alebo je to automaticky zrušené zrušeným trvalého pobytu. Psa mám už zaevidovaného na novom trvalom pobyte.

Odpoveď: Pokiaľ občan mení trvalé bydlisko z Nového Mesta nad Váhom do iného mesta alebo obce musí si splniť daňovú povinnosť a vypísať daňové tlačivo Priznanie k dani za psa aby nebol naďalej vedený na meste ako daňovník.
Evidencia psa je daňová povinnosť. Každý začiatok, zmena a ukončenie sa nahlasuje na tlačive daňového priznania.
Lysáková, referát účtovníctva

Otázka od: Peter Lackovic - 22. marec 2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné aby mestská polícia začala pokutovať ludí stojacich na zúženom prejazde na sídlisku Rajková. Pravidelne tam stoja autá,ktoré prekážajú v bezpečnom prejazde. Nakoľko je už vybudované nové parkovisko nestoja tam z dôvodu nedostatku parkovacích miest ale z dôvodu lenivosti vodičov. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP môže riešiť priestupky vodičov len čo porušujú zákon 564/91 a to zákazkové značky. Môžeme pokutovať vodičov ale len v rámci zákona. Zúžená vozovka nie je zákazková značka. Tieto priestupky rieši Dopravný inšpektorát policajného zboru.

Ing. Marián Ovšák
náčelník MsP Nové Mesto nad Váhom

Otázka od: Tatiana Skovajsova - 13. december 2018
Od 1.12.2018 je výzva na zľavu kúpele Trenčianske Teplice po názvom " Kúpele v regione " aby mohli občania nášho mesta túto zľavu využiť je potrebné aby sa mesto do tejto výzvy bezplatne pruhlásilo. Prečo sa naše mesto ešte nezapojilo do tejto výzvy?

Odpoveď: Dobrý deň p.Skovajsová,
mesto Nové Mesto nad Váhom sa do tejto ponuky zapojilo. Začiatkom decembra bola zmluva o spolupráci podpísaná oboma stranami. Občanom mesta bude táto info poskytnutá v mieste obvyklým spôsobom - stránka mesta, úradná tabuľa, TV Pohoda . . .
Elena Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Andrej - 13. september 2018
Dobrý deň prajem chcel by som sa informovať , či náhodou neviete, kedy bude v roku 2019 , 40.ročník Novomestského jarmoku.Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, t.č. nevieme, presný dátum bude stanovený vo VZN mesta, po schválení poslancami MsZ, približne máj 2019.
Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Peter Kolenčík - 5. september 2018
Dobrý deň, chcel som sa opýtať, či mesto náhodou neuvažovalo o zriadení automatu na čerstvé mlieko v spolupráci s blízkym poľnohospodárskym družstvom. Myslím, že by to bol fajn benefit pre občanov. Vďaka

Odpoveď: Dobrý deň pán Kolenčík,
na ulici 1. mája č.309 je zriadená predajňa mäsa a mäsových výrobkov PD Bošáca, kde je aj mliekomat, kde si občania môžu zakúpiť čerstvé mlieko z PD.

Ing. Dušan Današ, prednosta MsÚ

Otázka od: Hynek Tecl - 27. jún 2018
Dobrý den, prosím vás, kolik bude stát občanský průkaz, po třetí ztrátě. Mockrát děkuji.

Odpoveď: Dobrý deň p. Tecl,

problematiku občianskych preukazov rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. V tejto veci sa treba sa obrátiť na OR PZ Nové Mesto nad Váhom.

Referát Matriky

Otázka od: Martina Lejčková - 15. jún 2018
Dobrý deň, zomrel mi otec. Poplatok za komunálny odpad má zaplatený na celý rok. Máme nárok na vrátenie adekvátnej čiastky? S pozdravom Martina Lejčková

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lejčková,

podľa Zákona č.582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa Dodatku č.4 § 10 Vrátenie poplatku mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období na základe žiadosti poplatníka alebo člena rodiny, podanej najneskôr do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia, v opačnom prípade nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Alica Gajdošechová, Referát poplatkov za komunálne odpady