Samospráva

Zverejnenie výsledku verejného posudzovania projektov participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2022

Na základe verejného posudzovania projektov zo dňa 27.4.2022, ktoré bolo ukončené dňa 4.5.2022, boli projekty participatívneho komunitného rozpočtu rozdelené podľa čl. 6 ods. 5 VZN č. 5/2019 v znení dodatku č. 1 rozdelené do skupín nasledovne: 

1. skupina: projekty určené na verejné hlasovanie

P. č. projektu: 1/2022

Názov projektu: Vybudovanie oddychovej zóny v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: skrášlenie priestoru vybudovaním verejnosti prístupnej oddychovej zóny na vonkajšom pozemku Materskej školy bl. Alexie
Participácia verejnosti: sprístupnenie priestoru verejnosti a klientom denného stacionára, účasť detí z ostatných MŠ na Dni zdravej výživy
Miesto a termín realizácie projektu: vonkajší priestor MŠ bl. Alexie, VI.-X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 585,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup nábytku na vonkajšie sedenie, vyvýšeného záhonu, kvetináčov, pieskoviska, rastlín 

P. č. projektu: 2/2022
Názov projektu: Zelená oáza pokoja
Žiadateľ o dotáciu: Združenie rodičov pri ZŠ, Tematínska ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vybudovanie zelenej oddychovej zóny na pozemku školy s funkciou voľnočasových aktivít pre žiakov školy a pre verejnosť, zvýšiť podiel zelene v lokalite, podporiť starostlivosť o životné prostredie
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca rodičov, detí aj pedagógov školy pri úprave priestoru a pri výsadbe
Miesto a termín realizácie projektu: ZŠ, Tematínska ul., IV.2022 – X.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 3 265,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup materiálu na zhotovenie vyvýšených záhonov, lavičiek, obrubníkov nákup sadeníc drevín a byliniek

P. č. projektu: 3/2022
Názov projektu: Detský letný tábor 2022
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka činnosť pri realizácii tábora
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 4 975,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup stolíkov a lavíc na vonkajšie posedenie, športových a spoločenských hier pre deti 

P. č. projektu: 4/2022
Názov projektu: Deň detí 2022
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: zabezpečiť atrakcie pre zabavenie detí
Participácia verejnosti: dobrovoľnícka práca pri príprave a organizácii akcie
Miesto a termín realizácie projektu: Farský dvor, Gabrišova ulica, Novom Meste n. V., VI-IX.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 000,- eur
Účel použitia dotácie: prenájom zábavných atrakcií – nafukovacia lezecká stena, nafukovací skákací kopec, skákací hrad... 

P. č. projektu: 5/2022
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: výchova komplexne rozvinutých mladých ľudí prostredníctvom športu
Participácia verejnosti: účasť na príprave projektu, na koordinovaní akcií mimo ľadovej plochy, napr. pri evidencii
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 23.9.2022
Celkové náklady na projekt v eur: 2 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja pre deti od 4 do 9 rokov 

 

2. skupina: projekty odporúčané mestskému zastupiteľstvu na ďalšie využitie: žiaden projekt 

3. skupina: vyradené projekty : žiaden projekt

  

V Novom Meste nad Váhom dňa 5.5.2022.

 

Publikované: 5.5.2022 | Zobrazené: 250
Nastavenia cookies