Zverejňovanie

ŽP-850/2019

Žiadateľ: Ing. Daniel Kopunec, Nové Mesto nad Váhom ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu  Vajanského 2097, Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 4 ks tují, 2 ks smrekov a 1 ks bazy, ktoré rastú na pozemku parc.č. 612/23 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri predmetnom bytovom dome. Dreviny rastú ako súčasť verejnej zelene na pozemku vo vlastníctve mesta. 
Správne konanie začalo dňa 01.03.2019.

Publikované: 12.3.2019 | Zobrazené: 113