Zverejňovanie

ŽP-3100/2019

Žiadateľ: vlastníci bytov bytového domu Hviezdoslavova  1261/9, 10, 11 v Novom Meste nad Váhom žiadajú o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 1 ks Smreka obyčajného, ktorý rastie na pozemku parc.č. 4533 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri bytovom dome Hviezdoslavova 1261 v Novom Meste nad Váhom. Strom rastie ako súčasť verejnej zelene. 
Správne konanie začalo dňa 03.07.2019. 

Publikované: 11.7.2019 | Zobrazené: 60