Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Tematínska

Koncom roka 2019 bola Novému Mestu nad Váhom schválená eurofondová Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební v ZŠ Tematínska, Nové Mesto nad Váhom“. Žiadosť bola predložená mestom na základe výzvy č. IROP-PO2-SC222-2016-13,  ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Špecifickým cieľom tejto výzvy je  zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu.

Proces prípravy žiadosti bol veľmi náročný. Prvé poklady k projektovému zámeru sme v spolupráci so školou predložili ešte v marci roku 2017. Následne prebiehali zdĺhavé hodnotiace a schvaľovacie procesy. Ich výsledkom bolo konečné schválenie žiadosti a v októbri 2019 podpis Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zámerom schváleného projektu je inovovať odborné učebne Základnej školy na Tematínskej ulici. Vzhľadom na ich aktuálny stav je potrebná investícia do materiálno – technického vybavenia všetkých odborných učební. Sú nimi: učebňa fyziky, chémie, biológie, informatiky, polytechnická i jazyková učebňa. Všetky učebne si okrem nového vybavenia vyžadujú i stavebné úpravy. Najmä rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu starých svietidiel za nové, ktoré budú moderné, úsporné a efektívne. Tiež je potrebné každú učebňu vymaľovať a urobiť malú úpravu vstupných dverí  a pod. Výber oprávnených výdavkov a aktivít projektu je v súlade so zoznamom oprávnených výdavkov definovaných vo výzve.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je naplánovaná na 164 777,16 €, pričom 95% z tejto sumy tvorí schválený nenávratný finančný príspevok. Jeho hodnota je 156 538,30 € a pozostáva prevažne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z menšej časti zo zdrojov štátneho rozpočtu. Zvyšných 5% výdavkov projektu bude mesto hradiť z vlastných zdrojov, ako povinnú formu spolufinancovania.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Jej žiaci, ktorí sa pravidelne zapájajú do viacerých súťaží, potrebujú mať vytvorené moderné a dynamické prostredie, v ktorom sa budú môcť veľmi dôkladne a kvalitne pripravovať nielen na súťaže, ale aj na výber svojho budúceho povolania. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci školy, ktorých je tento rok 565, pričom 28 z nich si vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie letných mesiacov s cieľom zrealizovať maximum stavebno-technických úprav počas letných prázdnin. Dôvodom tohto načasovania je snaha o  čo najmenšie obmedzenie komfortu žiakov a učiteľov i celkovej prevádzky školy počas bežného školského roka.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

       

Publikované: 22.1.2020 | Aktualizácia: 23.1.2020 | Zobrazené: 207