Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2017/2018

OZNÁMENIE

o zápise detí do MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2017/2018
(§ 59 ods. 3 z. č. 245/2008, § 3 ods. 2 vyhl. č. 306/2008) 

Zápis detí do Materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12, Nové Mesto nad Váhom vrátane elokovaných pracovísk MŠ sa uskutoční

od 24. do 26. apríla 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hod.

Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno vopred dohodnúť s riaditeľkou materskej školy mimoriadny termín zápisu. 

Dieťa možno zapísať v sídle MŠ na Poľovníckej ulici alebo na jej jednotlivých elokovaných pracoviskách, t. j. na Hurbanovej ul., Ul. J. Kollára č. 25, Hviezdoslavovej ul., Ul. J. Hollého, Dibrovovej ul. a na Ul. J. Kollára č. 4. Zápis detí na elokované pracovisko MŠ - Odborárska ul. sa vykoná v budove elokovaného pracoviska na Hurbanovej ulici.

Podmienky zápisu: Do materskej školy možno zapísať dieťa

  • vo veku od troch do šiestich rokov
  • ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne vo veku od dvoch rokov

Forma a priebeh zápisu:

  1. Zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom.
  2. Na zápise predloží zákonný zástupca občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do jeho osobnej starostlivosti.
  3. Zápis sa uskutoční formou pohovoru s dieťaťom
  4. Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie dieťaťa (zápisný lístok). Vyplnená žiadosť s potvrdením všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa sa predkladá najneskôr do 10 dní od zápisu zástupkyni riaditeľky MŠ na tom pracovisku, na ktorom bol vykonaný zápis, alebo na riaditeľstve MŠ na Poľovníckej ul. č. 12. 

Prijatie dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky materskej školy podľa zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy.
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou alebo s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Ak je počet detí prihlásených do materskej školy vyšší, ako je možné prijať v zmysle zákona č. 245/2008, riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia určeného internou smernicou o prijímaní detí do materskej školy.

Publikované: 6.3.2017 | Zobrazené: 348