Základná škola Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje výberové konanie.

Základná škola Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom

v rámci projektu „ Škola otvorená všetkým“ vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie nasledovných pracovných pozícií:
 

1.    Pedagogický asistent  

Kvalifikačné predpoklady: 

             -  úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené do 31.12.2016 v rámci prechodného ustanovenia § 61a ods. 8 z. č.   317/2009

 - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo,  profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti 

2.    Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore: 

 • špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky,  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
 • špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva
 • v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium
 • v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

3.    Sociálny pedagóg  

Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore: 

 • sociálna pedagogika
 • sociálna práca
 • pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku
 • pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky, najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva
   

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedeným prehľadom doterajšej praxe
   

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu: 

Základná škola
Odborárska ul. č. 1374
915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 9.12.2016.  

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom základná škola.

Predpokladaný nástupný termín je 9.01.2017.

 

Publikované: 22.11.2016 | Zobrazené: 267