Zverejňovanie

Výzva na zaplatenie nedoplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

    

     Mesto Nové Mesto nad Váhom ako správca dane  poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - na zaplatenie  nedoplatkov za komunálny odpad. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2006 bol poplatok za komunálny odpad splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ  poplatok za komunálny odpad na rok 2018 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr a to buď zaplatením v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

 

Kontaktovať sa  môžete mailom : alica.gajdosechova@nove-mesto.sk

alebo tel. 032 7402 413

  

s pozdravom

 

                                                                                                      Ing.Dušan Današ  

                                                                                                                prednosta MsÚ

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.10.2018 | Aktualizácia: 18.10.2018 | Zobrazené: 310