Zverejňovanie

Výzva na delegovanie zástupcu do orgánu školskej samosprávy

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad - oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

 
Č. 2218/ 2008                                                                                      Nové Mesto nad Váhom 20.3.2008
 
Výzva
na delegovanie zástupcu do orgánu školskej samosprávy
na funkčné obdobie 2008 – 2012
 
    
Mesto Nové Mesto nad Váhom ako zriaďovateľ štátnych základných škôl a verejných školských zariadení na území Mesta Nové Mesto nad Váhom
vyzýva
podľa § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/ 2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
 
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní
v základných školách, základnej umeleckej škole a v centre voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom,
 
aby delegovali svojho zástupcu do orgánov školskej samosprávy v uvedených školách a školských zariadeniach.
 
Návrh delegovaného zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní, treba doručiť v písomnej podobe do 14.4.2008 do podateľne MsÚ v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, alebo elektronickou poštou na adresu hevery@nove-mesto.sk s uvedením nasledovných údajov :
-          názov a adresa predkladateľa návrhu, telefonický kontakt (e-mail)
-          meno a adresa navrhovaného kandidáta, telefonický kontakt (e-mail)
-          stručné zdôvodnenie návrhu
 
V prípade predloženia viacerých návrhov sa postupuje podľa § 1 ods. 10 citovanej vyhlášky.
 
 
 
 
                                                                                                                     Ing. Jozef Trstenský
                                                                                                                         primátor mesta
MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 2.4.2008 | Zobrazené: 263