Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp - 2. kolo

202006171611510.motorest-zv

 MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

 v y h l a s u j e

 obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len OVS ) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom.

 

K stiahnutiu

Publikované: 8.7.2020 | Zobrazené: 2606